Raporti i muajit prill 2024

Raporti i muajit prill 2024

Prishtinë, 27 maj 2024 – Gjykata Komerciale e Kosovës, ka publikuar raportin e punës për muajin prill 2024. Ky raport përmban të dhëna të rëndësishme që reflektojnë përkushtimin për rritjen e transparencës dhe efikasitetit në shërbimet që ofron

Raporti përshinë performancën e Gjykatës për muajin prill 2024: Numrin e vendimeve të publikuara; Numrin e kërkesave për qasje në dokumente publike: Numrin e seancave gjyqësore të caktuara: Numrin e kërkesave për certifikata dhe Numri i lëndëve të referuara në procedurë të ndërmjetësimit.Ky publikimi i këtyre të dhënave ndihmon në ndërtimin e besimit të qytetarëve në sistemin gjyqësor dhe nxit transparencën në punën tonë të përditshme.